ముగించు

11-12-2020 న జనహిత భవన్‌లో జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఆరోగ్య సమీక్ష సమావేశాన్ని సమీక్షించారు.

11/12/2020 - 11/01/2021
జనహిత భవనం, కలెక్టరేట్ కామారెడ్డి