ముగించు

అంతర్జాతీయ దివ్యంగుల రోజు

దివ్యంగుల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని జిల్లా స్థాయిలో వెబినార్ జూమ్ యాప్ ద్వారా జిల్లా స్థాయి దివ్యంగుల దినోత్సవం గురువారం నాడు జనహిత భవనంలో నిర్వహించడం జరిగింది.
View Image అంతర్జాతీయ దివ్యంగుల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని జిల్లా స్థాయిలో వెబినార్ జూమ్ యాప్ ద్వారా జిల్లా స్థాయి దివ్యంగుల దినోత్సవం గురువారం నాడు జనహిత భవనంలో నిర్వహించడం జరిగింది.
దివ్యంగుల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని జిల్లా స్థాయిలో వెబినార్ జూమ్ యాప్ ద్వారా జిల్లా స్థాయి దివ్యంగుల దినోత్సవం గురువారం నాడు జనహిత భవనంలో నిర్వహించడం జరిగింది.
View Image అంతర్జాతీయ దివ్యంగుల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని జిల్లా స్థాయిలో వెబినార్ జూమ్ యాప్ ద్వారా జిల్లా స్థాయి దివ్యంగుల దినోత్సవం గురువారం నాడు జనహిత భవనంలో నిర్వహించడం జరిగింది.
దివ్యంగుల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని జిల్లా స్థాయిలో వెబినార్ జూమ్ యాప్ ద్వారా జిల్లా స్థాయి దివ్యంగుల దినోత్సవం గురువారం నాడు జనహిత భవనంలో నిర్వహించడం జరిగింది.
View Image అంతర్జాతీయ దివ్యంగుల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని జిల్లా స్థాయిలో వెబినార్ జూమ్ యాప్ ద్వారా జిల్లా స్థాయి దివ్యంగుల దినోత్సవం గురువారం నాడు జనహిత భవనంలో నిర్వహించడం జరిగింది.