ముగించు

జాతీయ నర్సుల దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ వారిని శాలువాలతో సత్కరించారు

అంతర్జాతీయ నర్సుల దినోత్సవం
View Image అంతర్జాతీయ నర్సుల దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ వారిని శాలువాలతో సత్కరించారు
అంతర్జాతీయ నర్సుల దినోత్సవం
View Image అంతర్జాతీయ నర్సుల దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ వారిని శాలువాలతో సత్కరించారు
అంతర్జాతీయ నర్సుల దినోత్సవం
View Image అంతర్జాతీయ నర్సుల దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ వారిని శాలువాలతో సత్కరించారు
అంతర్జాతీయ నర్సుల దినోత్సవం
View Image అంతర్జాతీయ నర్సుల దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ వారిని శాలువాలతో సత్కరించారుmage 2021-05-12 at 7.59.54 PM
అంతర్జాతీయ నర్సుల దినోత్సవం
View Image అంతర్జాతీయ నర్సుల దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ వారిని శాలువాలతో సత్కరించారు
అంతర్జాతీయ నర్సుల దినోత్సవం
View Image అంతర్జాతీయ నర్సుల దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ వారిని శాలువాలతో సత్కరించారు