ముగించు

అడిషనల్. కలెక్టర్(యల్ బి) వెంకటేష్ ధోత్రే, ఐ.ఎ.ఎస్ గారు జిల్లా ఆసుపత్రిలో పాలియేటివ్ కేర్ కేంద్రంను ప్రారంభించారు.

పాలియేటివ్ కేర్ కేంద్రం
View Image అడిషనల్. కలెక్టర్(యల్ బి) వెంకటేష్ ధోత్రే, ఐ.ఎ.ఎస్ గారు జిల్లా ఆసుపత్రిలో పాలియేటివ్ కేర్ కేంద్రంను ప్రారంభించారు.
పాలియేటివ్ కేర్ కేంద్రం
View Image అడిషనల్. కలెక్టర్(యల్ బి) వెంకటేష్ ధోత్రే, ఐ.ఎ.ఎస్ గారు జిల్లా ఆసుపత్రిలో పాలియేటివ్ కేర్ కేంద్రంను ప్రారంభించారు.
పాలియేటివ్ కేర్ కేంద్రం
View Image అడిషనల్. కలెక్టర్(యల్ బి) వెంకటేష్ ధోత్రే, ఐ.ఎ.ఎస్ గారు జిల్లా ఆసుపత్రిలో పాలియేటివ్ కేర్ కేంద్రంను ప్రారంభించారు.
పాలియేటివ్ కేర్ కేంద్రం
View Image అడిషనల్. కలెక్టర్(యల్ బి) వెంకటేష్ ధోత్రే, ఐ.ఎ.ఎస్ గారు జిల్లా ఆసుపత్రిలో పాలియేటివ్ కేర్ కేంద్రంను ప్రారంభించారు.