ముగించు

అడ్లూర్ ఎల్లారెడ్డి రైతు వేదికలో యాసంగి లో ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగు పై రైతులకు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు.

సదాశివనగర్ మండలం అడ్లూర్ ఎల్లారెడ్డి రైతు వేదికలో మంగళవారం యాసంగి లో ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగు పై రైతులకు జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు.
View Image అడ్లూర్ ఎల్లారెడ్డి రైతు వేదికలో యాసంగి లో ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగు పై రైతులకు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు.
సదాశివనగర్ మండలం అడ్లూర్ ఎల్లారెడ్డి రైతు వేదికలో మంగళవారం యాసంగి లో ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగు పై రైతులకు జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు.
View Image అడ్లూర్ ఎల్లారెడ్డి రైతు వేదికలో యాసంగి లో ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగు పై రైతులకు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు.
సదాశివనగర్ మండలం అడ్లూర్ ఎల్లారెడ్డి రైతు వేదికలో మంగళవారం యాసంగి లో ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగు పై రైతులకు జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు.
View Image అడ్లూర్ ఎల్లారెడ్డి రైతు వేదికలో యాసంగి లో ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగు పై రైతులకు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు.
సదాశివనగర్ మండలం అడ్లూర్ ఎల్లారెడ్డి రైతు వేదికలో మంగళవారం యాసంగి లో ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగు పై రైతులకు జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు.
View Image అడ్లూర్ ఎల్లారెడ్డి రైతు వేదికలో యాసంగి లో ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగు పై రైతులకు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు.
సదాశివనగర్ మండలం అడ్లూర్ ఎల్లారెడ్డి రైతు వేదికలో మంగళవారం యాసంగి లో ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగు పై రైతులకు జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు.
View Image అడ్లూర్ ఎల్లారెడ్డి రైతు వేదికలో యాసంగి లో ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగు పై రైతులకు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు.