ముగించు

అమరవీరుల స్మృతర్థ్యం, జాతీపిత మహాత్మా గాంధీ వర్ధంతి సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ గారు రెండు నిమిషాలు మౌనం పాటించి శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు.

అమరవీరుల స్మృతర్థ్యం, జాతీపిత మహాత్మా గాంధీ వర్ధంతి సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ గారు రెండు నిమిషాలు మౌనం పాటించి శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు
View Image అమరవీరుల స్మృతర్థ్యం, జాతీపిత మహాత్మా గాంధీ వర్ధంతి సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ గారు రెండు నిమిషాలు మౌనం పాటించి శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు.
అమరవీరుల స్మృతర్థ్యం, జాతీపిత మహాత్మా గాంధీ వర్ధంతి సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ గారు రెండు నిమిషాలు మౌనం పాటించి శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు..
View Image అమరవీరుల స్మృతర్థ్యం, జాతీపిత మహాత్మా గాంధీ వర్ధంతి సందర్భంగా అదనపు కలెక్టర్ గారు రెండు నిమిషాలు మౌనం పాటించి శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు.
అమరవీరుల స్మృతర్థ్యం, జాతీపిత మహాత్మా గాంధీ వర్ధంతి సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ గారు రెండు నిమిషాలు మౌనం పాటించి శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు
View Image అమరవీరుల స్మృతర్థ్యం, జాతీపిత మహాత్మా గాంధీ వర్ధంతి సందర్భంగా అదనపు కలెక్టర్ గారు రెండు నిమిషాలు మౌనం పాటించి శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు.