ముగించు

ఆగష్టు 25 నుండి 31 వరకు జాతీయ నూలి పురుగుల నిర్మూలన కార్యక్రమం.