ముగించు

ఆగస్టు 15న స్థానిక ఇందిరా గాంధీ స్టేడియంలో నిర్వహించబడే స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలలో పకడ్బంది ఏర్పాట్లను అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్షించారు.

ఆగస్టు 15న స్థానిక ఇందిరా గాంధీ స్టేడియంలో నిర్వహించబడే స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలలో పకడ్బంది ఏర్పాట్లను అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష
View Image ఆగస్టు 15న స్థానిక ఇందిరా గాంధీ స్టేడియంలో నిర్వహించబడే స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలలో పకడ్బంది ఏర్పాట్లను అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్షించారు.
ఆగస్టు 15న స్థానిక ఇందిరా గాంధీ స్టేడియంలో నిర్వహించబడే స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలలో పకడ్బంది ఏర్పాట్లను అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష
View Image ఆగస్టు 15న స్థానిక ఇందిరా గాంధీ స్టేడియంలో నిర్వహించబడే స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలలో పకడ్బంది ఏర్పాట్లను అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్షించారు.
ఆగస్టు 15న స్థానిక ఇందిరా గాంధీ స్టేడియంలో నిర్వహించబడే స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలలో పకడ్బంది ఏర్పాట్లను అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష
View Image ఆగస్టు 15న స్థానిక ఇందిరా గాంధీ స్టేడియంలో నిర్వహించబడే స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలలో పకడ్బంది ఏర్పాట్లను అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్షించారు.
ఆగస్టు 15న స్థానిక ఇందిరా గాంధీ స్టేడియంలో నిర్వహించబడే స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలలో పకడ్బంది ఏర్పాట్లను అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష
View Image ఆగస్టు 15న స్థానిక ఇందిరా గాంధీ స్టేడియంలో నిర్వహించబడే స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలలో పకడ్బంది ఏర్పాట్లను అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్షించారు.