ముగించు

కామారెడ్డి పట్టణంలోని 25 వ వార్డులో ఆరవ విడతా హరిత హరం కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ పాల్గొన్నారు.

ఆరవ విడతా హరిత హరం కార్యక్రమం
View Image కామారెడ్డి పట్టణంలోని 25 వ వార్డులో ఆరవ విడతా హరిత హరం కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ పాల్గొన్నారు.
ఆరవ విడతా హరిత హరం కార్యక్రమం
View Image కామారెడ్డి పట్టణంలోని 25 వ వార్డులో ఆరవ విడతా హరిత హరం కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ పాల్గొన్నారు.