ముగించు

రాష్ట్ర రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి గారు నూతనంగా నిర్మించిన ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్ మరియు జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్ భవనాలను పరిశీలించారు.

కొత్తగా నిర్మించిన ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్ మరియు ఎస్పి కార్యాలయాన్ని పరిశీలించారు
View Image ఆర్‌అండ్‌బి మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారుతో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ డబ్ల్యూహెచ్‌ఐపి గంప గోవర్ధన్ గారు, రాష్ట్ర డిజిపి ఎం.మహేందర్ రెడ్డి గారు, పోలీస్ హౌసింగ్ ఎండి సంజయ్‌కుమార్ జైన్ గారు, డిఐజి శివశంకరెడ్డి గారు, ఐజి స్టీవెన్ రవీంద్ర గారు, జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్. ఏ. శరత్, ఐ ఎ ఎస్ జిల్లా ఎస్పీ ఎన్.స్వేత కొత్తగా నిర్మించిన ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్ మరియు ఎస్పి కార్యాలయాన్ని పరిశీలించారు
కొత్తగా నిర్మించిన ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్ మరియు ఎస్పి కార్యాలయాన్ని పరిశీలించారు
View Image ఆర్‌అండ్‌బి మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారుతో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ డబ్ల్యూహెచ్‌ఐపి గంప గోవర్ధన్ గారు, రాష్ట్ర డిజిపి ఎం.మహేందర్ రెడ్డి గారు, పోలీస్ హౌసింగ్ ఎండి సంజయ్‌కుమార్ జైన్ గారు, డిఐజి శివశంకరెడ్డి గారు, ఐజి స్టీవెన్ రవీంద్ర గారు, జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్. ఏ. శరత్, ఐ ఎ ఎస్ జిల్లా ఎస్పీ ఎన్.స్వేత కొత్తగా నిర్మించిన ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్ మరియు ఎస్పి కార్యాలయాన్ని పరిశీలించారు
కొత్తగా నిర్మించిన ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్ మరియు ఎస్పి కార్యాలయాన్ని పరిశీలించారు
View Image ఆర్‌అండ్‌బి మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారుతో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ డబ్ల్యూహెచ్‌ఐపి గంప గోవర్ధన్ గారు, రాష్ట్ర డిజిపి ఎం.మహేందర్ రెడ్డి గారు, పోలీస్ హౌసింగ్ ఎండి సంజయ్‌కుమార్ జైన్ గారు, డిఐజి శివశంకరెడ్డి గారు, ఐజి స్టీవెన్ రవీంద్ర గారు, జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్. ఏ. శరత్, ఐ ఎ ఎస్ జిల్లా ఎస్పీ ఎన్.స్వేత కొత్తగా నిర్మించిన ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్ మరియు ఎస్పి కార్యాలయాన్ని పరిశీలించారు
కొత్తగా నిర్మించిన ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్ మరియు ఎస్పి కార్యాలయాన్ని పరిశీలించారు
View Image ఆర్‌అండ్‌బి మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారుతో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ డబ్ల్యూహెచ్‌ఐపి గంప గోవర్ధన్ గారు, రాష్ట్ర డిజిపి ఎం.మహేందర్ రెడ్డి గారు, పోలీస్ హౌసింగ్ ఎండి సంజయ్‌కుమార్ జైన్ గారు, డిఐజి శివశంకరెడ్డి గారు, ఐజి స్టీవెన్ రవీంద్ర గారు, జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్. ఏ. శరత్, ఐ ఎ ఎస్ జిల్లా ఎస్పీ ఎన్.స్వేత కొత్తగా నిర్మించిన ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్ మరియు ఎస్పి కార్యాలయాన్ని పరిశీలించారు
కొత్తగా నిర్మించిన ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్ మరియు ఎస్పి కార్యాలయాన్ని పరిశీలించారు
View Image ఆర్‌అండ్‌బి మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారుతో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ డబ్ల్యూహెచ్‌ఐపి గంప గోవర్ధన్ గారు, రాష్ట్ర డిజిపి ఎం.మహేందర్ రెడ్డి గారు, పోలీస్ హౌసింగ్ ఎండి సంజయ్‌కుమార్ జైన్ గారు, డిఐజి శివశంకరెడ్డి గారు, ఐజి స్టీవెన్ రవీంద్ర గారు, జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్. ఏ. శరత్, ఐ ఎ ఎస్ జిల్లా ఎస్పీ ఎన్.స్వేత కొత్తగా నిర్మించిన ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్ మరియు ఎస్పి కార్యాలయాన్ని పరిశీలించారు
కొత్తగా నిర్మించిన ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్ మరియు ఎస్పి కార్యాలయాన్ని పరిశీలించారు
View Image ఆర్‌అండ్‌బి మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారుతో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ డబ్ల్యూహెచ్‌ఐపి గంప గోవర్ధన్ గారు, రాష్ట్ర డిజిపి ఎం.మహేందర్ రెడ్డి గారు, పోలీస్ హౌసింగ్ ఎండి సంజయ్‌కుమార్ జైన్ గారు, డిఐజి శివశంకరెడ్డి గారు, ఐజి స్టీవెన్ రవీంద్ర గారు, జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్. ఏ. శరత్, ఐ ఎ ఎస్ జిల్లా ఎస్పీ ఎన్.స్వేత కొత్తగా నిర్మించిన ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్ మరియు ఎస్పి కార్యాలయాన్ని పరిశీలించారు
కొత్తగా నిర్మించిన ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్ మరియు ఎస్పి కార్యాలయాన్ని పరిశీలించారు
View Image ఆర్‌అండ్‌బి మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారుతో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ డబ్ల్యూహెచ్‌ఐపి గంప గోవర్ధన్ గారు, రాష్ట్ర డిజిపి ఎం.మహేందర్ రెడ్డి గారు, పోలీస్ హౌసింగ్ ఎండి సంజయ్‌కుమార్ జైన్ గారు, డిఐజి శివశంకరెడ్డి గారు, ఐజి స్టీవెన్ రవీంద్ర గారు, జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్. ఏ. శరత్, ఐ ఎ ఎస్ జిల్లా ఎస్పీ ఎన్.స్వేత కొత్తగా నిర్మించిన ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్ మరియు ఎస్పి కార్యాలయాన్ని పరిశీలించారు
కొత్తగా నిర్మించిన ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్ మరియు ఎస్పి కార్యాలయాన్ని పరిశీలించారు
View Image ఆర్‌అండ్‌బి మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారుతో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ డబ్ల్యూహెచ్‌ఐపి గంప గోవర్ధన్ గారు, రాష్ట్ర డిజిపి ఎం.మహేందర్ రెడ్డి గారు, పోలీస్ హౌసింగ్ ఎండి సంజయ్‌కుమార్ జైన్ గారు, డిఐజి శివశంకరెడ్డి గారు, ఐజి స్టీవెన్ రవీంద్ర గారు, జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్. ఏ. శరత్, ఐ ఎ ఎస్ జిల్లా ఎస్పీ ఎన్.స్వేత కొత్తగా నిర్మించిన ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్ మరియు ఎస్పి కార్యాలయాన్ని పరిశీలించారు
కొత్తగా నిర్మించిన ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్ మరియు ఎస్పి కార్యాలయాన్ని పరిశీలించారు
View Image ఆర్‌అండ్‌బి మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారుతో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ డబ్ల్యూహెచ్‌ఐపి గంప గోవర్ధన్ గారు, రాష్ట్ర డిజిపి ఎం.మహేందర్ రెడ్డి గారు, పోలీస్ హౌసింగ్ ఎండి సంజయ్‌కుమార్ జైన్ గారు, డిఐజి శివశంకరెడ్డి గారు, ఐజి స్టీవెన్ రవీంద్ర గారు, జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్. ఏ. శరత్, ఐ ఎ ఎస్ జిల్లా ఎస్పీ ఎన్.స్వేత కొత్తగా నిర్మించిన ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్ మరియు ఎస్పి కార్యాలయాన్ని పరిశీలించారు
కొత్తగా నిర్మించిన ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్ మరియు ఎస్పి కార్యాలయాన్ని పరిశీలించారు
View Image ఆర్‌అండ్‌బి మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారుతో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ డబ్ల్యూహెచ్‌ఐపి గంప గోవర్ధన్ గారు, రాష్ట్ర డిజిపి ఎం.మహేందర్ రెడ్డి గారు, పోలీస్ హౌసింగ్ ఎండి సంజయ్‌కుమార్ జైన్ గారు, డిఐజి శివశంకరెడ్డి గారు, ఐజి స్టీవెన్ రవీంద్ర గారు, జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్. ఏ. శరత్, ఐ ఎ ఎస్ జిల్లా ఎస్పీ ఎన్.స్వేత కొత్తగా నిర్మించిన ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్ మరియు ఎస్పి కార్యాలయాన్ని పరిశీలించారు