ముగించు

ఇంధన పొదుపు పై అవగాహన ప్రచార రథంను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.

ఇంధన పొదుపు పై అవగాహన ప్రచార రథం ను జిల్లా కలెక్టర్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.
View Image ఇంధన పొదుపు పై అవగాహన ప్రచార రథం ను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.
ఇంధన పొదుపు పై అవగాహన ప్రచార రథం ను జిల్లా కలెక్టర్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.
View Image ఇంధన పొదుపు పై అవగాహన ప్రచార రథం ను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.
ఇంధన పొదుపు పై అవగాహన ప్రచార రథం ను జిల్లా కలెక్టర్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.
View Image ఇంధన పొదుపు పై అవగాహన ప్రచార రథం ను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.
ఇంధన పొదుపు పై అవగాహన ప్రచార రథం ను జిల్లా కలెక్టర్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.
View Image ఇంధన పొదుపు పై అవగాహన ప్రచార రథం ను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.