ముగించు

ఈవీఎం లు నిల్వ ఉంచిన గోదాం ను పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్.

ఈవీఎం లు నిల్వ ఉంచిన గోదాం ను పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్.
View Image కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో ఈవీఎంలు నిల్వ ఉంచిన గోదాం ను శనివారం కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ పరిశీలించారు.
ఈవీఎం లు నిల్వ ఉంచిన గోదాం ను పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్.
View Image కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో ఈవీఎంలు నిల్వ ఉంచిన గోదాం ను శనివారం కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ పరిశీలించారు.
ఈవీఎం లు నిల్వ ఉంచిన గోదాం ను పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్.
View Image కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో ఈవీఎంలు నిల్వ ఉంచిన గోదాం ను శనివారం కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ పరిశీలించారు.
ఈవీఎం లు నిల్వ ఉంచిన గోదాం ను పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్.
View Image కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో ఈవీఎంలు నిల్వ ఉంచిన గోదాం ను శనివారం కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ పరిశీలించారు.