ముగించు

ఉచితంగా మట్టి గణపతుల విగ్రహాలను పంపిణీ చేసిన జిల్లా కలెక్టర్.