ముగించు

ఉపకార వేతనాల కోసం ఆరు నుంచి డిగ్రీ వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులు దరఖాస్తులు చేసుకోవచ్చని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ గారు అన్నారు.

ఉపకార వేతనాల కోసం ఆరు నుంచి డిగ్రీ వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులు దరఖాస్తులు చేసుకోవచ్చని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ గారు అన్నారు
View Image ఉపకార వేతనాల కోసం ఆరు నుంచి డిగ్రీ వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులు దరఖాస్తులు చేసుకోవచ్చని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ గారు అన్నారు.
ఉపకార వేతనాల కోసం ఆరు నుంచి డిగ్రీ వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులు దరఖాస్తులు చేసుకోవచ్చని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ గారు అన్నారు
View Image ఉపకార వేతనాల కోసం ఆరు నుంచి డిగ్రీ వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులు దరఖాస్తులు చేసుకోవచ్చని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ గారు అన్నారు.
ఉపకార వేతనాల కోసం ఆరు నుంచి డిగ్రీ వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులు దరఖాస్తులు చేసుకోవచ్చని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ గారు అన్నారు
View Image ఉపకార వేతనాల కోసం ఆరు నుంచి డిగ్రీ వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులు దరఖాస్తులు చేసుకోవచ్చని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ గారు అన్నారు.
ఉపకార వేతనాల కోసం ఆరు నుంచి డిగ్రీ వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులు దరఖాస్తులు చేసుకోవచ్చని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ గారు అన్నారు
View Image ఉపకార వేతనాల కోసం ఆరు నుంచి డిగ్రీ వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులు దరఖాస్తులు చేసుకోవచ్చని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ గారు అన్నారు.