ముగించు

ఎక్సైజ్, పోలీస్, పంచాయతీ, వ్యవసాయ అధికారులతో గంజాయి, గుడుంబా నిషేధంపై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష నిర్వహించారు.

గంజాయి, గుడుంబా నిషేధంపై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష నిర్వహించారు.
View Image ఎక్సైజ్, పోలీస్, పంచాయతీ, వ్యవసాయ అధికారులతో గంజాయి, గుడుంబా నిషేధంపై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష నిర్వహించారు.
గంజాయి, గుడుంబా నిషేధంపై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష నిర్వహించారు.
View Image ఎక్సైజ్, పోలీస్, పంచాయతీ, వ్యవసాయ అధికారులతో గంజాయి, గుడుంబా నిషేధంపై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష నిర్వహించారు.
గంజాయి, గుడుంబా నిషేధంపై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష నిర్వహించారు.
View Image ఎక్సైజ్, పోలీస్, పంచాయతీ, వ్యవసాయ అధికారులతో గంజాయి, గుడుంబా నిషేధంపై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష నిర్వహించారు.
గంజాయి, గుడుంబా నిషేధంపై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష నిర్వహించారు.
View Image ఎక్సైజ్, పోలీస్, పంచాయతీ, వ్యవసాయ అధికారులతో గంజాయి, గుడుంబా నిషేధంపై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష నిర్వహించారు.
గంజాయి, గుడుంబా నిషేధంపై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష నిర్వహించారు.
View Image ఎక్సైజ్, పోలీస్, పంచాయతీ, వ్యవసాయ అధికారులతో గంజాయి, గుడుంబా నిషేధంపై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష నిర్వహించారు.