ముగించు

ఐకెపి అధికారులతో రుణాల పురోగతి పై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష నిర్వహించారు.