ముగించు

కరోనా వాక్సినేషన్, పల్లె ప్రగతి, ఉపాధి హామీ పనులపై సమీక్షా.

కరోనా వాక్సినేషన్, పల్లె ప్రగతి, ఉపాధి హామీ పనులపై సమీక్షా.
View Image కరోనా వాక్సినేషన్, పల్లె ప్రగతి, ఉపాధి హామీ పనులను వైద్య అధికారులు, ఎండిఓ, ఎంపిఓ, ఎఇ పంచాయతీ రాజ్ అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్షించారు.
కరోనా వాక్సినేషన్, పల్లె ప్రగతి, ఉపాధి హామీ పనులపై సమీక్షా.
View Image కరోనా వాక్సినేషన్, పల్లె ప్రగతి, ఉపాధి హామీ పనులను వైద్య అధికారులు, ఎండిఓ, ఎంపిఓ, ఎఇ పంచాయతీ రాజ్ అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్షించారు.
కరోనా వాక్సినేషన్, పల్లె ప్రగతి, ఉపాధి హామీ పనులపై సమీక్షా.
View Image కరోనా వాక్సినేషన్, పల్లె ప్రగతి, ఉపాధి హామీ పనులను వైద్య అధికారులు, ఎండిఓ, ఎంపిఓ, ఎఇ పంచాయతీ రాజ్ అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్షించారు.
కరోనా వాక్సినేషన్, పల్లె ప్రగతి, ఉపాధి హామీ పనులపై సమీక్షా.
View Image కరోనా వాక్సినేషన్, పల్లె ప్రగతి, ఉపాధి హామీ పనులను వైద్య అధికారులు, ఎండిఓ, ఎంపిఓ, ఎఇ పంచాయతీ రాజ్ అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్షించారు.