ముగించు

కలెక్టరేట్‌లో కాలోజీ నారాయణారావు జయంతి వేడుకలు