ముగించు

కలెక్టర్ ఛాంబర్‌లో మిషన్ భాగీరథపై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష నిర్వహించారు