ముగించు

కలెక్టర్ గారు, బ్రహ్మాజీవాడి వద్ద ప్రకృతి వనం సందర్శించారు.