ముగించు

కలెక్టర్ లింగంపేట్ వద్ద ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని సందర్శించారు