ముగించు

కలెక్టర్ గారు, లింగాపూర్ వద్ద వరిధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని సందర్శించారు.

లింగాపూర్ వద్ద వరిధాన్యం కొనుగోలు
View Image కలెక్టర్ గారు, లింగాపూర్ వద్ద వరిధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని సందర్శించారు.
లింగాపూర్ వద్ద వరిధాన్యం కొనుగోలు
View Image కలెక్టర్ గారు, లింగాపూర్ వద్ద వరిధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని సందర్శించారు.
లింగాపూర్ వద్ద వరిధాన్యం కొనుగోలు
View Image కలెక్టర్ గారు, లింగాపూర్ వద్ద వరిధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని సందర్శించారు.
లింగాపూర్ వద్ద వరిధాన్యం కొనుగోలు
View Image కలెక్టర్ గారు, లింగాపూర్ వద్ద వరిధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని సందర్శించారు.
లింగాపూర్ వద్ద వరిధాన్యం కొనుగోలు
View Image కలెక్టర్ గారు, లింగాపూర్ వద్ద వరిధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని సందర్శించారు.
లింగాపూర్ వద్ద వరిధాన్యం కొనుగోలు
View Image కలెక్టర్ గారు, లింగాపూర్ వద్ద వరిధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని సందర్శించారు.