ముగించు

కామారెడ్డి కలెక్టరేట్ లో కాళోజీ నారాయణ రావు జయంతి వేడుకలు.