ముగించు

కామారెడ్డి జిల్లా కలెక్టరేట్ జనహిత భవనంలో రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.

కలెక్టరేట్ జనహిత భవనంలో రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సమీక్ష సమావేశం
View Image కామారెడ్డి జిల్లా కలెక్టరేట్ జనహిత భవనంలో రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.
కలెక్టరేట్ జనహిత భవనంలో రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సమీక్ష సమావేశం
View Image కామారెడ్డి జిల్లా కలెక్టరేట్ జనహిత భవనంలో రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.
కలెక్టరేట్ జనహిత భవనంలో రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సమీక్ష సమావేశం
View Image కామారెడ్డి జిల్లా కలెక్టరేట్ జనహిత భవనంలో రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.
కలెక్టరేట్ జనహిత భవనంలో రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సమీక్ష సమావేశం
View Image కామారెడ్డి జిల్లా కలెక్టరేట్ జనహిత భవనంలో రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.
కలెక్టరేట్ జనహిత భవనంలో రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సమీక్ష సమావేశం
View Image కామారెడ్డి జిల్లా కలెక్టరేట్ జనహిత భవనంలో రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.
కలెక్టరేట్ జనహిత భవనంలో రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సమీక్ష సమావేశం
View Image కామారెడ్డి జిల్లా కలెక్టరేట్ జనహిత భవనంలో రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.
కలెక్టరేట్ జనహిత భవనంలో రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సమీక్ష సమావేశం
View Image కామారెడ్డి జిల్లా కలెక్టరేట్ జనహిత భవనంలో రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.