ముగించు

కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో నిర్మితమైన నూతన కలెక్టరేట్ సముదాయ భవనాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్, జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ & జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్ ఎన్.శ్వేతపరిశీలించారు.

కొత్తగా నిర్మించిన కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్‌
View Image కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో నిర్మితమైన నూతన కలెక్టరేట్ సముదాయ భవనాన్ని గురువారం 03-06-2021నాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్, జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ పరిశీలించారు.
కొత్తగా నిర్మించిన కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్‌
View Image కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో నిర్మితమైన నూతన కలెక్టరేట్ సముదాయ భవనాన్ని గురువారం 03-06-2021నాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్, జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ పరిశీలించారు.
కొత్తగా నిర్మించిన కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్‌
View Image కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో నిర్మితమైన నూతన కలెక్టరేట్ సముదాయ భవనాన్ని గురువారం 03-06-2021నాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్, జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ పరిశీలించారు.
కొత్తగా నిర్మించిన కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్‌
View Image కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో నిర్మితమైన నూతన కలెక్టరేట్ సముదాయ భవనాన్ని గురువారం 03-06-2021నాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్, జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ పరిశీలించారు.
కొత్తగా నిర్మించిన కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్‌
View Image కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో నిర్మితమైన నూతన కలెక్టరేట్ సముదాయ భవనాన్ని గురువారం 03-06-2021నాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్, జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ పరిశీలించారు.
కొత్తగా నిర్మించిన కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్‌
View Image కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో నిర్మితమైన నూతన కలెక్టరేట్ సముదాయ భవనాన్ని గురువారం 03-06-2021నాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్, జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ పరిశీలించారు.
కొత్తగా నిర్మించిన కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్‌
View Image కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో నిర్మితమైన నూతన కలెక్టరేట్ సముదాయ భవనాన్ని గురువారం 03-06-2021నాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్, జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ పరిశీలించారు.
కొత్తగా నిర్మించిన కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్‌
View Image కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో నిర్మితమైన నూతన కలెక్టరేట్ సముదాయ భవనాన్ని గురువారం 03-06-2021నాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్, జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ పరిశీలించారు.
జిల్లా ఎస్.పి. కార్యాలయం
View Image కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో నిర్మితమైన నూతన కలెక్టరేట్ సముదాయ భవనాన్ని & జిల్లా ఎస్.పి. కార్యాలయాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్, జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ & జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్ ఎన్.శ్వేతపరిశీలించారు.
జిల్లా ఎస్.పి. కార్యాలయం
View Image కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో నిర్మితమైన నూతన కలెక్టరేట్ సముదాయ భవనాన్ని & జిల్లా ఎస్.పి. కార్యాలయాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్, జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ & జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్ ఎన్.శ్వేతపరిశీలించారు.
జిల్లా ఎస్.పి. కార్యాలయం
View Image కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో నిర్మితమైన నూతన కలెక్టరేట్ సముదాయ భవనాన్ని & జిల్లా ఎస్.పి. కార్యాలయాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్, జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ & జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్ ఎన్.శ్వేతపరిశీలించారు.
జిల్లా ఎస్.పి. కార్యాలయం
View Image కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో నిర్మితమైన నూతన కలెక్టరేట్ సముదాయ భవనాన్ని & జిల్లా ఎస్.పి. కార్యాలయాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్, జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ & జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్ ఎన్.శ్వేతపరిశీలించారు.
జిల్లా ఎస్.పి. కార్యాలయం
View Image కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో నిర్మితమైన నూతన కలెక్టరేట్ సముదాయ భవనాన్ని & జిల్లా ఎస్.పి. కార్యాలయాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్, జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ & జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్ ఎన్.శ్వేతపరిశీలించారు.