ముగించు

కామారెడ్డి జిల్లా ప్రజా పరిషత్ సాధారణ సర్వ సభ్య సమావేశం

జిల్లా ప్రజా పరిషత్ సాధారణ సర్వ సభ్య సమావేశం లో పాల్గొన్న జిల్లా ప్రజా పరిషత్ గౌరవ చైర్ పర్సన్ శ్రీమతి దపేదార్ శోభ
View Image కామారెడ్డి జిల్లా ప్రజా పరిషత్ సాధారణ సర్వ సభ్య సమావేశం లో పాల్గొన్న జిల్లా ప్రజా పరిషత్ గౌరవ చైర్ పర్సన్ శ్రీమతి దపేదార్ శోభ
జిల్లా ప్రజా పరిషత్ సాధారణ సర్వ సభ్య సమావేశం లో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే, ఎంయల్సీలు,జిల్లా అధికారులు,జడ్పిటిసి, ఎంపీటీసీలు
View Image కామారెడ్డి జిల్లా ప్రజా పరిషత్ సాధారణ సర్వ సభ్య సమావేశం లో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే, ఎంయల్సీలు,జిల్లా అధికారులు,జడ్పిటిసి, ఎంపీటీసీలు
కామారెడ్డి జిల్లా ప్రజా పరిషత్ సాధారణ సర్వ సభ్య సమావేశం లో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్
View Image కామారెడ్డి జిల్లా ప్రజా పరిషత్ సాధారణ సర్వ సభ్య సమావేశం లో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్
జిల్లా ప్రజా పరిషత్ సాధారణ సర్వ సభ్య సమావేశం లో పాల్గొన్న జుక్కల్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే హన్మంత్ షిండే
View Image కామారెడ్డి జిల్లా ప్రజా పరిషత్ సాధారణ సర్వ సభ్య సమావేశం లో పాల్గొన్న జుక్కల్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే హన్మంత్ షిండే
జిల్లా ప్రజా పరిషత్ సాధారణ సర్వ సభ్య సమావేశం లో పాల్గొన్న యెల్లారెడ్డి ఎమ్మెల్యే జాజుల సురేందర్
View Image కామారెడ్డి జిల్లా ప్రజా పరిషత్ సాధారణ సర్వ సభ్య సమావేశం లో పాల్గొన్న యెల్లారెడ్డి ఎమ్మెల్యే జాజుల సురేందర్
జిల్లా ప్రజా పరిషత్ సాధారణ సర్వ సభ్య సమావేశం లో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే, ఎంయల్సీలు,జిల్లా అధికారులు,జడ్పిటిసి, ఎంపీటీసీలు
View Image కామారెడ్డి జిల్లా ప్రజా పరిషత్ సాధారణ సర్వ సభ్య సమావేశం లో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే, ఎంయల్సీలు,జిల్లా అధికారులు,జడ్పిటిసి, ఎంపీటీసీలు
కామారెడ్డి జిల్లా ప్రజా పరిషత్ సాధారణ సర్వ సభ్య సమావేశం లో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్
View Image కామారెడ్డి జిల్లా ప్రజా పరిషత్ సాధారణ సర్వ సభ్య సమావేశం లో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్
జిల్లా ప్రజా పరిషత్ సాధారణ సర్వ సభ్య సమావేశం లో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే, ఎంయల్సీలు,జిల్లా అధికారులు,జడ్పిటిసి, ఎంపీటీసీలు
View Image కామారెడ్డి జిల్లా ప్రజా పరిషత్ సాధారణ సర్వ సభ్య సమావేశం లో పాల్గొన్న జడ్పిటిసి, ఎంపీటీసీలు
కామారెడ్డి జిల్లా ప్రజా పరిషత్ సాధారణ సర్వ సభ్య సమావేశం లో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే, ఎంయల్సీలు,జిల్లా అధికారులు,జడ్పిటిసి, ఎంపీటీసీలు
View Image కామారెడ్డి జిల్లా ప్రజా పరిషత్ సాధారణ సర్వ సభ్య సమావేశం లో పాల్గొన్న జిల్లా అధికారులు
జిల్లా ప్రజా పరిషత్ సాధారణ సర్వ సభ్య సమావేశం లో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే, ఎంయల్సీలు
View Image కామారెడ్డి జిల్లా ప్రజా పరిషత్ సాధారణ సర్వ సభ్య సమావేశం లో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే, ఎంయల్సీలు
జిల్లా ప్రజా పరిషత్ సాధారణ సర్వ సభ్య సమావేశం లో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే, ఎంయల్సీలు,జిల్లా అధికారులు,జడ్పిటిసి, ఎంపీటీసీలు
View Image కామారెడ్డి జిల్లా ప్రజా పరిషత్ సాధారణ సర్వ సభ్య సమావేశం లో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే, ఎంయల్సీలు,జిల్లా అధికారులు,జడ్పిటిసి, ఎంపీటీసీలు