ముగించు

కామారెడ్డి పట్టణంలోని 18వ వార్డులో రోడ్లను, మురికి కాలువలను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.

18వ వార్డులో రోడ్లను, మురికి కాలువలను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
View Image కామారెడ్డి పట్టణంలోని 18వ వార్డులో రోడ్లను, మురికి కాలువలను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
18వ వార్డులో రోడ్లను, మురికి కాలువలను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
View Image కామారెడ్డి పట్టణంలోని 18వ వార్డులో రోడ్లను, మురికి కాలువలను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
18వ వార్డులో రోడ్లను, మురికి కాలువలను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
View Image కామారెడ్డి పట్టణంలోని 18వ వార్డులో రోడ్లను, మురికి కాలువలను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
18వ వార్డులో రోడ్లను, మురికి కాలువలను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
View Image కామారెడ్డి పట్టణంలోని 18వ వార్డులో రోడ్లను, మురికి కాలువలను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
18వ వార్డులో రోడ్లను, మురికి కాలువలను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
View Image కామారెడ్డి పట్టణంలోని 18వ వార్డులో రోడ్లను, మురికి కాలువలను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
18వ వార్డులో రోడ్లను, మురికి కాలువలను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
View Image కామారెడ్డి పట్టణంలోని 18వ వార్డులో రోడ్లను, మురికి కాలువలను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.