ముగించు

కామారెడ్డి పట్టణంలోని 8, 32 వార్డులలో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమానికి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు & ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ గారు పాల్గొన్నారు.

కామారెడ్డి పట్టణంలోని 8, 32 వార్డులలో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమానికి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు & ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ గారు పాల్గొన్నారు
View Image కామారెడ్డి పట్టణంలోని 8, 32 వార్డులలో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమానికి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు & ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ గారు పాల్గొన్నారు.
కామారెడ్డి పట్టణంలోని 8, 32 వార్డులలో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమానికి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు & ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ గారు పాల్గొన్నారు
View Image కామారెడ్డి పట్టణంలోని 8, 32 వార్డులలో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమానికి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు & ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ గారు పాల్గొన్నారు.
కామారెడ్డి పట్టణంలోని 8, 32 వార్డులలో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమానికి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు & ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ గారు పాల్గొన్నారు
View Image కామారెడ్డి పట్టణంలోని 8, 32 వార్డులలో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమానికి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు & ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ గారు పాల్గొన్నారు.
కామారెడ్డి పట్టణంలోని 8, 32 వార్డులలో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమానికి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు & ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ గారు పాల్గొన్నారు
View Image కామారెడ్డి పట్టణంలోని 8, 32 వార్డులలో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమానికి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు & ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ గారు పాల్గొన్నారు.
కామారెడ్డి పట్టణంలోని 8, 32 వార్డులలో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమానికి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు & ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ గారు పాల్గొన్నారు
View Image కామారెడ్డి పట్టణంలోని 8, 32 వార్డులలో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమానికి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు & ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ గారు పాల్గొన్నారు.
కామారెడ్డి పట్టణంలోని 8, 32 వార్డులలో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమానికి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు & ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ గారు పాల్గొన్నారు
View Image కామారెడ్డి పట్టణంలోని 8, 32 వార్డులలో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమానికి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు & ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ గారు పాల్గొన్నారు.