ముగించు

కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాలను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ పరిశీలించారు.

కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాలను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
View Image కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాలను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ పరిశీలించారు.
కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాలను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
View Image కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాలను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ పరిశీలించారు.
కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాలను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
View Image కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాలను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ పరిశీలించారు.
కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాలను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
View Image కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాలను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ పరిశీలించారు.