ముగించు

కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పల్స్ పోలియో ర్యాలీని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.

కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పల్స్ పోలియో ర్యాలీ జిల్లా కలెక్టర్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.
View Image కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పల్స్ పోలియో ర్యాలీని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.
కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పల్స్ పోలియో ర్యాలీ జిల్లా కలెక్టర్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.
View Image కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పల్స్ పోలియో ర్యాలీని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.
కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పల్స్ పోలియో ర్యాలీ జిల్లా కలెక్టర్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.
View Image కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పల్స్ పోలియో ర్యాలీని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.
కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పల్స్ పోలియో ర్యాలీ జిల్లా కలెక్టర్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.
View Image కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పల్స్ పోలియో ర్యాలీని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.