ముగించు

కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రాంత ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సందర్శించారు.

కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రాంత ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సందర్శించారు
View Image కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రాంత ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సందర్శించారు.
కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రాంత ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సందర్శించారు
View Image కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రాంత ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సందర్శించారు.
కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రాంత ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సందర్శించారు
View Image కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రాంత ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సందర్శించారు.
కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రాంత ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సందర్శించారు
View Image కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రాంత ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సందర్శించారు.
కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రాంత ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సందర్శించారు
View Image కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రాంత ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సందర్శించారు.
కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రాంత ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సందర్శించారు
View Image కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రాంత ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సందర్శించారు.
కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రాంత ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సందర్శించారు
View Image కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రాంత ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సందర్శించారు.
కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రాంత ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సందర్శించారు
View Image కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రాంత ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సందర్శించారు.
కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రాంత ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సందర్శించారు
View Image కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రాంత ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సందర్శించారు.
కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రాంత ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సందర్శించారు
View Image కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రాంత ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సందర్శించారు.
కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రాంత ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సందర్శించారు
View Image కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రాంత ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సందర్శించారు.
కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రాంత ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సందర్శించారు
View Image కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రాంత ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సందర్శించారు.
కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రాంత ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సందర్శించారు
View Image కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రాంత ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సందర్శించారు.
కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రాంత ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సందర్శించారు
View Image కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రాంత ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సందర్శించారు.
కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రాంత ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సందర్శించారు
View Image కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రాంత ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సందర్శించారు.
కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రాంత ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సందర్శించారు
View Image కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రాంత ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సందర్శించారు.
కలెక్టర్ ఛాంబర్‌లో కరోనాపై రాష్ట్ర రోడ్లు, భవనాల మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు
View Image కలెక్టర్ కార్యాలయంలో కోవిడ్ నియంత్రణ చర్యలు, లాక్డౌన్ నిబంధనలను మంత్రి సమీక్షించారు.
కలెక్టర్ ఛాంబర్‌లో కరోనాపై రాష్ట్ర రోడ్లు, భవనాల మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు
View Image కలెక్టర్ కార్యాలయంలో కోవిడ్ నియంత్రణ చర్యలు, లాక్డౌన్ నిబంధనలను మంత్రి సమీక్షించారు.
కలెక్టర్ ఛాంబర్‌లో కరోనాపై రాష్ట్ర రోడ్లు, భవనాల మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు
View Image కలెక్టర్ కార్యాలయంలో కోవిడ్ నియంత్రణ చర్యలు, లాక్డౌన్ నిబంధనలను మంత్రి సమీక్షించారు.
కలెక్టర్ ఛాంబర్‌లో కరోనాపై రాష్ట్ర రోడ్లు, భవనాల మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు
View Image కలెక్టర్ కార్యాలయంలో కోవిడ్ నియంత్రణ చర్యలు, లాక్డౌన్ నిబంధనలను మంత్రి సమీక్షించారు.
కరోనా సంక్షోభంలో తీసుకుంటున్న చర్యలను, రాబోయే కాలంలో చేపట్టాల్సిన పనులను సమీక్షించడం జరిగిందని మంత్రి గారు తెలిపారు
View Image కరోనా సంక్షోభంలో తీసుకుంటున్న చర్యలను, రాబోయే కాలంలో చేపట్టాల్సిన పనులను సమీక్షించడం జరిగిందని మంత్రి గారు తెలిపారు.
కరోనా సంక్షోభంలో తీసుకుంటున్న చర్యలను, రాబోయే కాలంలో చేపట్టాల్సిన పనులను సమీక్షించడం జరిగిందని మంత్రి గారు తెలిపారు
View Image కరోనా సంక్షోభంలో తీసుకుంటున్న చర్యలను, రాబోయే కాలంలో చేపట్టాల్సిన పనులను సమీక్షించడం జరిగిందని మంత్రి గారు తెలిపారు.
కరోనా సంక్షోభంలో తీసుకుంటున్న చర్యలను, రాబోయే కాలంలో చేపట్టాల్సిన పనులను సమీక్షించడం జరిగిందని మంత్రి గారు తెలిపారు
View Image కరోనా సంక్షోభంలో తీసుకుంటున్న చర్యలను, రాబోయే కాలంలో చేపట్టాల్సిన పనులను సమీక్షించడం జరిగిందని మంత్రి గారు తెలిపారు.