ముగించు

కామారెడ్డి మండలం గర్గుల్ పల్లె ప్రకృతి వనం, పాఠశాల ప్రకృతి వనం, కోతుల ఆహార కేంద్రాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ సందర్శించారు. 

కామారెడ్డి మండలం గర్గుల్ పల్లె ప్రకృతి వనం, పాఠశాల ప్రకృతి వనం, కోతుల ఆహార కేంద్రాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ సందర్శించారు. 
View Image కామారెడ్డి మండలం గర్గుల్ పల్లె ప్రకృతి వనం, పాఠశాల ప్రకృతి వనం, కోతుల ఆహార కేంద్రాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ సందర్శించారు. 
కామారెడ్డి మండలం గర్గుల్ పల్లె ప్రకృతి వనం, పాఠశాల ప్రకృతి వనం, కోతుల ఆహార కేంద్రాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ సందర్శించారు. 
View Image కామారెడ్డి మండలం గర్గుల్ పల్లె ప్రకృతి వనం, పాఠశాల ప్రకృతి వనం, కోతుల ఆహార కేంద్రాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ సందర్శించారు. 
కామారెడ్డి మండలం గర్గుల్ పల్లె ప్రకృతి వనం, పాఠశాల ప్రకృతి వనం, కోతుల ఆహార కేంద్రాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ సందర్శించారు. 
View Image కామారెడ్డి మండలం గర్గుల్ పల్లె ప్రకృతి వనం, పాఠశాల ప్రకృతి వనం, కోతుల ఆహార కేంద్రాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ సందర్శించారు. 
కామారెడ్డి మండలం గర్గుల్ పల్లె ప్రకృతి వనం, పాఠశాల ప్రకృతి వనం, కోతుల ఆహార కేంద్రాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ సందర్శించారు. 
View Image కామారెడ్డి మండలం గర్గుల్ పల్లె ప్రకృతి వనం, పాఠశాల ప్రకృతి వనం, కోతుల ఆహార కేంద్రాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ సందర్శించారు. 
కామారెడ్డి మండలం గర్గుల్ పల్లె ప్రకృతి వనం, పాఠశాల ప్రకృతి వనం, కోతుల ఆహార కేంద్రాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ సందర్శించారు. 
View Image కామారెడ్డి మండలం గర్గుల్ పల్లె ప్రకృతి వనం, పాఠశాల ప్రకృతి వనం, కోతుల ఆహార కేంద్రాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ సందర్శించారు. 
కామారెడ్డి మండలం గర్గుల్ పల్లె ప్రకృతి వనం, పాఠశాల ప్రకృతి వనం, కోతుల ఆహార కేంద్రాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ సందర్శించారు. 
View Image కామారెడ్డి మండలం గర్గుల్ పల్లె ప్రకృతి వనం, పాఠశాల ప్రకృతి వనం, కోతుల ఆహార కేంద్రాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ సందర్శించారు.