ముగించు

కామారెడ్డి మండలం దేవునిపల్లి, లింగాపూర్,ఇస్రోజివాడి గ్రామాల్లో రాష్ట్ర ఎన్నికల రోల్ పరిశీలకుడు టి. విజయ్ కుమార్, జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ సందర్శించారు.

కామారెడ్డి మండలం దేవునిపల్లి, లింగాపూర్,ఇస్రోజివాడి గ్రామాల్లో రాష్ట్ర ఎన్నికల రోల్ పరిశీలకుడు టి. విజయ్ కుమార్ సందర్శించారు.
View Image కామారెడ్డి మండలం దేవునిపల్లి, లింగాపూర్,ఇస్రోజివాడి గ్రామాల్లో రాష్ట్ర ఎన్నికల రోల్ పరిశీలకుడు టి. విజయ్ కుమార్, జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ సందర్శించారు.
కామారెడ్డి మండలం దేవునిపల్లి, లింగాపూర్,ఇస్రోజివాడి గ్రామాల్లో రాష్ట్ర ఎన్నికల రోల్ పరిశీలకుడు టి. విజయ్ కుమార్ సందర్శించారు.
View Image కామారెడ్డి మండలం దేవునిపల్లి, లింగాపూర్,ఇస్రోజివాడి గ్రామాల్లో రాష్ట్ర ఎన్నికల రోల్ పరిశీలకుడు టి. విజయ్ కుమార్, జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ సందర్శించారు.
కామారెడ్డి మండలం దేవునిపల్లి, లింగాపూర్,ఇస్రోజివాడి గ్రామాల్లో రాష్ట్ర ఎన్నికల రోల్ పరిశీలకుడు టి. విజయ్ కుమార్ సందర్శించారు.
View Image కామారెడ్డి మండలం దేవునిపల్లి, లింగాపూర్,ఇస్రోజివాడి గ్రామాల్లో రాష్ట్ర ఎన్నికల రోల్ పరిశీలకుడు టి. విజయ్ కుమార్, జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ సందర్శించారు.
కామారెడ్డి మండలం దేవునిపల్లి, లింగాపూర్,ఇస్రోజివాడి గ్రామాల్లో రాష్ట్ర ఎన్నికల రోల్ పరిశీలకుడు టి. విజయ్ కుమార్ సందర్శించారు.
View Image కామారెడ్డి మండలం దేవునిపల్లి, లింగాపూర్,ఇస్రోజివాడి గ్రామాల్లో రాష్ట్ర ఎన్నికల రోల్ పరిశీలకుడు టి. విజయ్ కుమార్, జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ సందర్శించారు.
కామారెడ్డి మండలం దేవునిపల్లి, లింగాపూర్,ఇస్రోజివాడి గ్రామాల్లో రాష్ట్ర ఎన్నికల రోల్ పరిశీలకుడు టి. విజయ్ కుమార్ సందర్శించారు.
View Image కామారెడ్డి మండలం దేవునిపల్లి, లింగాపూర్,ఇస్రోజివాడి గ్రామాల్లో రాష్ట్ర ఎన్నికల రోల్ పరిశీలకుడు టి. విజయ్ కుమార్, జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ సందర్శించారు.