ముగించు

కామారెడ్డిలో కొత్తగా నిర్మిస్తున్న గోదాం పనులను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ పరిశీలించారు.

కామారెడ్డిలో కొత్తగా నిర్మిస్తున్న గోదాం పనులను గురువారం జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ పరిశీలించారు.
View Image కామారెడ్డి లో కొత్తగా నిర్మిస్తున్న గోదాం పనులను గురువారం జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ జితేష్ వి పాటిల్ పరిశీలించారు.
కామారెడ్డిలో కొత్తగా నిర్మిస్తున్న గోదాం పనులను గురువారం జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ పరిశీలించారు.
View Image కామారెడ్డి లో కొత్తగా నిర్మిస్తున్న గోదాం పనులను గురువారం జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ జితేష్ వి పాటిల్ పరిశీలించారు.
కామారెడ్డిలో కొత్తగా నిర్మిస్తున్న గోదాం పనులను గురువారం జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ పరిశీలించారు.
View Image కామారెడ్డి లో కొత్తగా నిర్మిస్తున్న గోదాం పనులను గురువారం జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ జితేష్ వి పాటిల్ పరిశీలించారు.
కామారెడ్డిలో కొత్తగా నిర్మిస్తున్న గోదాం పనులను గురువారం జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ పరిశీలించారు.
View Image కామారెడ్డి లో కొత్తగా నిర్మిస్తున్న గోదాం పనులను గురువారం జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ జితేష్ వి పాటిల్ పరిశీలించారు.
కామారెడ్డిలో కొత్తగా నిర్మిస్తున్న గోదాం పనులను గురువారం జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ పరిశీలించారు.
View Image కామారెడ్డి లో కొత్తగా నిర్మిస్తున్న గోదాం పనులను గురువారం జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ జితేష్ వి పాటిల్ పరిశీలించారు.