ముగించు

కౌలాస్ ఎల్లమ్మ దేవాలయం,కౌలాస్ గ్రామం, జుక్కల్ మండలం