ముగించు

క్షేత్ర స్థాయిలో ప్రభుత్వ పథకాల అమలుతీరుపై పర్యవేక్షించాలని,నివేదికలు సమర్పించాలని జిల్లా కలెక్టరు గారు స్పెషల్ ఆఫీసర్లను ఆదేశించారు.

ప్రభుత్వ పథకాల అమలుతీరుపై పర్యవేక్షించాలని
View Image క్షేత్ర స్థాయిలో ప్రభుత్వ పథకాల అమలుతీరుపై పర్యవేక్షించాలని, నివేదికలు సమర్పించాలని జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఎ.శరత్,ఐ.ఎ.ఎస్ గారు స్పెషల్ ఆఫీసర్లను ఆదేశించారు.
ప్రభుత్వ పథకాల అమలుతీరుపై పర్యవేక్షించాలని
View Image క్షేత్ర స్థాయిలో ప్రభుత్వ పథకాల అమలుతీరుపై పర్యవేక్షించాలని, నివేదికలు సమర్పించాలని జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఎ.శరత్,ఐ.ఎ.ఎస్ గారు స్పెషల్ ఆఫీసర్లను ఆదేశించారు.
ప్రభుత్వ పథకాల అమలుతీరుపై పర్యవేక్షించాలని
View Image క్షేత్ర స్థాయిలో ప్రభుత్వ పథకాల అమలుతీరుపై పర్యవేక్షించాలని, నివేదికలు సమర్పించాలని జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఎ.శరత్,ఐ.ఎ.ఎస్ గారు స్పెషల్ ఆఫీసర్లను ఆదేశించారు.
ప్రభుత్వ పథకాల అమలుతీరుపై పర్యవేక్షించాలని
View Image క్షేత్ర స్థాయిలో ప్రభుత్వ పథకాల అమలుతీరుపై పర్యవేక్షించాలని, నివేదికలు సమర్పించాలని జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఎ.శరత్,ఐ.ఎ.ఎస్ గారు స్పెషల్ ఆఫీసర్లను ఆదేశించారు.