ముగించు

గణపతులు నిమజ్జనం చేసే నేపథ్యంలో స్థలాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ గారు సందర్శించారు.