ముగించు

గాంధారి మండలం మేడిపల్లి గ్రామంలో వాటరింగ్ డే లో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్.