ముగించు

గాంధారి మండల కేంద్రంలో కొత్తగా నిర్మించిన కస్తూర్బా గాంధీ జూనియర్ కళాశాల అదనపు భవనం ప్రారంభోత్సవం.

గిరిజనుల సంక్షేమం కోసం
View Image గాంధారి మండల కేంద్రంలో కొత్తగా నిర్మించిన కస్తూర్బా గాంధీ జూనియర్ కళాశాల అదనపు భవనాన్ని మంత్రి ప్రారంభించారు.
గిరిజనుల సంక్షేమం కోసం
View Image ఏకలవ్య మోడల్ గురుకుల్ బాలుర పాఠశాలలో అదనపు సౌకర్యాల నిర్మాణానికి మంత్రి పునాదిరాయి వేశారు.
గిరిజనుల సంక్షేమం కోసం
View Image గాంధారి మండల కేంద్రంలో కొత్తగా నిర్మించిన కస్తూర్బా గాంధీ జూనియర్ కళాశాల అదనపు భవనాన్ని మంత్రి ప్రారంభించారు.
గిరిజనుల సంక్షేమం కోసం
View Image గాంధారి మండల కేంద్రంలో కొత్తగా నిర్మించిన కస్తూర్బా గాంధీ జూనియర్ కళాశాల అదనపు భవనాన్ని మంత్రి ప్రారంభించారు.
గిరిజనుల సంక్షేమం కోసం
View Image గాంధారి మండల కేంద్రంలో కొత్తగా నిర్మించిన కస్తూర్బా గాంధీ జూనియర్ కళాశాల అదనపు భవనాన్ని మంత్రి ప్రారంభించారు.
గిరిజనుల సంక్షేమం కోసం
View Image గాంధారి మండల కేంద్రంలో కొత్తగా నిర్మించిన కస్తూర్బా గాంధీ జూనియర్ కళాశాల అదనపు భవనాన్ని మంత్రి ప్రారంభించారు.