ముగించు

జనహిత భవన్‌లో జరిగిన పల్లెప్రగతి సమావేశాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ గారు, సమీక్షించారు.

పల్లెప్రగతి సమావేశాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్షించారు.
View Image జనహిత భవన్‌లో జరిగిన పల్లెప్రగతి సమావేశాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ గారు, సమీక్షించారు.
పల్లెప్రగతి సమావేశాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్షించారు.
View Image జనహిత భవన్‌లో జరిగిన పల్లెప్రగతి సమావేశాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ గారు, సమీక్షించారు.
పల్లెప్రగతి సమావేశాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్షించారు.
View Image జనహిత భవన్‌లో జరిగిన పల్లెప్రగతి సమావేశాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ గారు, సమీక్షించారు.
పల్లెప్రగతి సమావేశాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్షించారు.
View Image జనహిత భవన్‌లో జరిగిన పల్లెప్రగతి సమావేశాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ గారు, సమీక్షించారు.
పల్లెప్రగతి సమావేశాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్షించారు.
View Image జనహిత భవన్‌లో జరిగిన పల్లెప్రగతి సమావేశాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ గారు, సమీక్షించారు.
పల్లెప్రగతి సమావేశాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్షించారు.
View Image జనహిత భవన్‌లో జరిగిన పల్లెప్రగతి సమావేశాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ గారు, సమీక్షించారు.