ముగించు

జనహిత భవన్‌లో జరిగిన 11 వ జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవ వేడుకలకు జిల్లా కలెక్టర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.

జనహిత భవన్‌లో జరిగిన 11 వ జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవ వేడుకలకు జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఏ.ఎస్ గారు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు
View Image జనహిత భవన్‌లో జరిగిన 11 వ జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవ వేడుకలకు జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఏ.ఎస్ గారు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.
జనహిత భవన్‌లో జరిగిన 11 వ జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవ వేడుకలకు జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఏ.ఎస్ గారు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు
View Image జనహిత భవన్‌లో జరిగిన 11 వ జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవ వేడుకలకు జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఏ.ఎస్ గారు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.
జనహిత భవన్‌లో జరిగిన 11 వ జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవ వేడుకలకు జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఏ.ఎస్ గారు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు
View Image జనహిత భవన్‌లో జరిగిన 11 వ జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవ వేడుకలకు జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఏ.ఎస్ గారు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.
జనహిత భవన్‌లో జరిగిన 11 వ జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవ వేడుకలకు జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఏ.ఎస్ గారు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు
View Image జనహిత భవన్‌లో జరిగిన 11 వ జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవ వేడుకలకు జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఏ.ఎస్ గారు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.
జనహిత భవన్‌లో జరిగిన 11 వ జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవ వేడుకలకు జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఏ.ఎస్ గారు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు
View Image జనహిత భవన్‌లో జరిగిన 11 వ జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవ వేడుకలకు జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఏ.ఎస్ గారు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.