ముగించు

జనహిత భవన్ కలెక్టరేట్‌లో కామారెడ్డి డివిజన్ అధికారులతో కరోనా మహమ్మారిపై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.

కామారెడ్డి డివిజన్ అధికారులతో కరోనా మహమ్మారిపై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష
View Image జనహిత భవన్ కలెక్టరేట్‌లో కామారెడ్డి డివిజన్ అధికారులతో కరోనా మహమ్మారిపై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.
కామారెడ్డి డివిజన్ అధికారులతో కరోనా మహమ్మారిపై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష
View Image జనహిత భవన్ కలెక్టరేట్‌లో కామారెడ్డి డివిజన్ అధికారులతో కరోనా మహమ్మారిపై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.
కామారెడ్డి డివిజన్ అధికారులతో కరోనా మహమ్మారిపై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష
View Image జనహిత భవన్ కలెక్టరేట్‌లో కామారెడ్డి డివిజన్ అధికారులతో కరోనా మహమ్మారిపై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.
కామారెడ్డి డివిజన్ అధికారులతో కరోనా మహమ్మారిపై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష
View Image జనహిత భవన్ కలెక్టరేట్‌లో కామారెడ్డి డివిజన్ అధికారులతో కరోనా మహమ్మారిపై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.
కామారెడ్డి డివిజన్ అధికారులతో కరోనా మహమ్మారిపై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష
View Image జనహిత భవన్ కలెక్టరేట్‌లో కామారెడ్డి డివిజన్ అధికారులతో కరోనా మహమ్మారిపై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.