ముగించు

జనహిత భవన్ లో జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్, మిషన్ భాగీరథ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు