ముగించు

జాతీయ క్షయ నిర్మూలన కార్యక్రమం సందర్భంగా డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ ప్రతినిధి, జిల్లా కలెక్టర్ గారిని కలిశారు.

జాతీయ క్షయ నిర్మూలన కార్యక్రమం సందర్భంగా డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ ప్రతినిధులతో జిల్లా కలెక్టర్..
View Image జాతీయ క్షయ నిర్మూలన కార్యక్రమం సందర్భంగా డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ ప్రతినిధి, జిల్లా కలెక్టర్ గారిని కలిశారు.
జాతీయ క్షయ నిర్మూలన కార్యక్రమం సందర్భంగా డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ ప్రతినిధులతో జిల్లా కలెక్టర్..
View Image జాతీయ క్షయ నిర్మూలన కార్యక్రమం సందర్భంగా డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ ప్రతినిధి, జిల్లా కలెక్టర్ గారిని కలిశారు.
జాతీయ క్షయ నిర్మూలన కార్యక్రమం సందర్భంగా డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ ప్రతినిధులతో జిల్లా కలెక్టర్..
View Image జాతీయ క్షయ నిర్మూలన కార్యక్రమం సందర్భంగా డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ ప్రతినిధి, జిల్లా కలెక్టర్ గారిని కలిశారు.
జాతీయ క్షయ నిర్మూలన కార్యక్రమం సందర్భంగా డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ ప్రతినిధులతో జిల్లా కలెక్టర్..
View Image జాతీయ క్షయ నిర్మూలన కార్యక్రమం సందర్భంగా డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ ప్రతినిధి, జిల్లా కలెక్టర్ గారిని కలిశారు.