ముగించు

జిల్లాలో ఆయిల్ ఫామ్ సాగుపై జిల్లా వ్యవసాయ , ఉద్యానవన అధికారులతో విశ్వ ఆగ్రోటెక్ సంస్థ ప్రతినిధులు గురువారం అనగా 25-02-2021 నాడు జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఏ.ఎస్ గారిని కలిసి జిల్లాలో తాము చేపట్టే ఆయిల్ ఫామ్ పై వివరించారు.

జిల్లాలో ఆయిల్ ఫామ్ సాగుపై జిల్లా వ్యవసాయ , ఉద్యానవన అధికారులతో విశ్వ ఆగ్రోటెక్ సంస్థ ప్రతినిధులు గురువారం అనగా 25-02-2021 నాడు జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఏ.ఎస్ గారిని కలిసి జిల్లాలో తాము చేపట్టే ఆయిల్ ఫామ్ పై వివరించారు
View Image జిల్లాలో ఆయిల్ ఫామ్ సాగుపై జిల్లా వ్యవసాయ , ఉద్యానవన అధికారులతో విశ్వ ఆగ్రోటెక్ సంస్థ ప్రతినిధులు గురువారం అనగా 25-02-2021 నాడు జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఏ.ఎస్ గారిని కలిసి జిల్లాలో తాము చేపట్టే ఆయిల్ ఫామ్ పై వివరించారు.
జిల్లాలో ఆయిల్ ఫామ్ సాగుపై జిల్లా వ్యవసాయ , ఉద్యానవన అధికారులతో విశ్వ ఆగ్రోటెక్ సంస్థ ప్రతినిధులు గురువారం అనగా 25-02-2021 నాడు జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఏ.ఎస్ గారిని కలిసి జిల్లాలో తాము చేపట్టే ఆయిల్ ఫామ్ పై వివరించారు
View Image జిల్లాలో ఆయిల్ ఫామ్ సాగుపై జిల్లా వ్యవసాయ , ఉద్యానవన అధికారులతో విశ్వ ఆగ్రోటెక్ సంస్థ ప్రతినిధులు గురువారం అనగా 25-02-2021 నాడు జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఏ.ఎస్ గారిని కలిసి జిల్లాలో తాము చేపట్టే ఆయిల్ ఫామ్ పై వివరించారు.