ముగించు

జిల్లా ఎయిడ్స్ నివారణ, నియంత్రణ సంస్థ, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఎయిడ్స్ పై కళాజాత ద్వారా అవగాహన కార్యక్రమం.

జిల్లా ఎయిడ్స్ నివారణ, నియంత్రణ సంస్థ, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఎయిడ్స్ పై కళాజాత ద్వారా అవగాహన కార్యక్రమం.
View Image జిల్లా ఎయిడ్స్ నివారణ, నియంత్రణ సంస్థ, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర ఎయిడ్స్ నియంత్రణ సంస్థ ఆదేశాల మేరకు ఎయిడ్స్ పై కళాజాత ద్వారా అవగాహన కార్యక్రమం బోర్డుపై జెండా ఊపి జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ జితేష్ వి పాటిల్ ప్రారంభించారు.
జిల్లా ఎయిడ్స్ నివారణ, నియంత్రణ సంస్థ, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఎయిడ్స్ పై కళాజాత ద్వారా అవగాహన కార్యక్రమం.
View Image జిల్లా ఎయిడ్స్ నివారణ, నియంత్రణ సంస్థ, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర ఎయిడ్స్ నియంత్రణ సంస్థ ఆదేశాల మేరకు ఎయిడ్స్ పై కళాజాత ద్వారా అవగాహన కార్యక్రమం బోర్డుపై జెండా ఊపి జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ జితేష్ వి పాటిల్ ప్రారంభించారు.
జిల్లా ఎయిడ్స్ నివారణ, నియంత్రణ సంస్థ, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఎయిడ్స్ పై కళాజాత ద్వారా అవగాహన కార్యక్రమం.
View Image జిల్లా ఎయిడ్స్ నివారణ, నియంత్రణ సంస్థ, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర ఎయిడ్స్ నియంత్రణ సంస్థ ఆదేశాల మేరకు ఎయిడ్స్ పై కళాజాత ద్వారా అవగాహన కార్యక్రమం బోర్డుపై జెండా ఊపి జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ జితేష్ వి పాటిల్ ప్రారంభించారు.