ముగించు

గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ @ కామారెడ్డి జిల్లా.

గ్రీన్ ఛాలెంజ్ లో భాగంగా చేపట్టిన కోటి వృక్షార్చన కార్యక్రమంలో సందర్బంగా మొక్కలు నాటారు.
View Image కోటి వృక్షార్చన కార్యక్రమంలో భాగంగా కలెక్టర్ క్యాంపు కార్యాలయంలో బుధవారం జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ. శరత్, ఐ.ఎ.ఎస్ గారు మొక్కలు నాటారు.
గ్రీన్ ఛాలెంజ్ లో భాగంగా చేపట్టిన కోటి వృక్షార్చన కార్యక్రమంలో సందర్బంగా మొక్కలు నాటారు.
View Image కోటి వృక్షార్చన కార్యక్రమంలో భాగంగా కలెక్టర్ క్యాంపు కార్యాలయంలో బుధవారం జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ. శరత్, ఐ.ఎ.ఎస్ గారు మొక్కలు నాటారు.
గ్రీన్ ఛాలెంజ్‌లో భాగంగా కోట్ల చెట్ల పెంపకం కార్యక్రమం.
View Image ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా గ్రీన్ ఛాలెంజ్‌లో భాగంగా కోటి వృక్షార్చన కార్యక్రమం.
గ్రీన్ ఛాలెంజ్‌లో భాగంగా కోట్ల చెట్ల పెంపకం కార్యక్రమం.
View Image ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా గ్రీన్ ఛాలెంజ్‌లో భాగంగా కోటి వృక్షార్చన కార్యక్రమం.
గ్రీన్ ఛాలెంజ్‌లో భాగంగా కోట్ల చెట్ల పెంపకం కార్యక్రమం.
View Image ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా గ్రీన్ ఛాలెంజ్‌లో భాగంగా కోటి వృక్షార్చన కార్యక్రమం.
గ్రీన్ ఛాలెంజ్‌లో భాగంగా కోట్ల చెట్ల పెంపకం కార్యక్రమం.
View Image ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా గ్రీన్ ఛాలెంజ్‌లో భాగంగా కోటి వృక్షార్చన కార్యక్రమం.
గ్రీన్ ఛాలెంజ్‌లో భాగంగా కోట్ల చెట్ల పెంపకం కార్యక్రమం.
View Image ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా గ్రీన్ ఛాలెంజ్‌లో భాగంగా కోటి వృక్షార్చన కార్యక్రమం.
గ్రీన్ ఛాలెంజ్‌లో భాగంగా కోట్ల చెట్ల పెంపకం కార్యక్రమం.
View Image ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా గ్రీన్ ఛాలెంజ్‌లో భాగంగా కోటి వృక్షార్చన కార్యక్రమం.
గ్రీన్ ఛాలెంజ్ లో భాగంగా చేపట్టిన కోటి వృక్షార్చన కార్యక్రమంలో సందర్బంగా మొక్కలు నాటారు.
View Image కోటి వృక్షార్చన కార్యక్రమంలో భాగంగా కలెక్టర్ క్యాంపు కార్యాలయంలో బుధవారం జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ. శరత్, ఐ.ఎ.ఎస్ గారు మొక్కలు నాటారు.
గ్రీన్ ఛాలెంజ్ లో భాగంగా చేపట్టిన కోటి వృక్షార్చన కార్యక్రమంలో సందర్బంగా మొక్కలు నాటారు.
View Image గౌరవ రాష్ట్ర రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి సదాశివ్ నగర్ మండలంలో మొక్కలు నాటారు.
గ్రీన్ ఛాలెంజ్ లో భాగంగా చేపట్టిన కోటి వృక్షార్చన కార్యక్రమంలో సందర్బంగా మొక్కలు నాటారు.
View Image గ్రీన్ ఛాలెంజ్ లో భాగంగా జుక్కల్ మండలం సోపూర్ గ్రామంలో , రాజంపేట మండలం మరియు గాంధారి మండలంలో మొక్కలను నాటారు.