ముగించు

బిర్కూర్ మరియు నస్రుల్లాబాద్ మండలాలలో జిల్లా కలెక్టరు సమీక్ష సమావేశం

బిర్కూర్ మరియు నస్రుల్లాబాద్ మండలాలలో జిల్లా కలెక్టరు సమీక్ష
View Image జిల్లా కలెక్టరు పల్లె ప్రగతి పనులు మరియు ధరణి పోర్టల్ రిజిస్ట్రేషన్లపై సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు మరియు బిర్కూర్ మరియు నస్రుల్లాబాద్ మండలాలలో రైస్ మిల్లులను సందర్శించారు .
బిర్కూర్ మరియు నస్రుల్లాబాద్ మండలాలలో జిల్లా కలెక్టరు సమీక్ష
View Image జిల్లా కలెక్టరు పల్లె ప్రగతి పనులు మరియు ధరణి పోర్టల్ రిజిస్ట్రేషన్లపై సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు మరియు బిర్కూర్ మరియు నస్రుల్లాబాద్ మండలాలలో రైస్ మిల్లులను సందర్శించారు .
బిర్కూర్ మరియు నస్రుల్లాబాద్ మండలాలలో జిల్లా కలెక్టరు సమీక్ష
View Image జిల్లా కలెక్టరు పల్లె ప్రగతి పనులు మరియు ధరణి పోర్టల్ రిజిస్ట్రేషన్లపై సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు మరియు బిర్కూర్ మరియు నస్రుల్లాబాద్ మండలాలలో రైస్ మిల్లులను సందర్శించారు .
బిర్కూర్ మరియు నస్రుల్లాబాద్ మండలాలలో జిల్లా కలెక్టరు సమీక్ష
View Image జిల్లా కలెక్టరు పల్లె ప్రగతి పనులు మరియు ధరణి పోర్టల్ రిజిస్ట్రేషన్లపై సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు మరియు బిర్కూర్ మరియు నస్రుల్లాబాద్ మండలాలలో రైస్ మిల్లులను సందర్శించారు .
బిర్కూర్ మరియు నస్రుల్లాబాద్ మండలాలలో జిల్లా కలెక్టరు సమీక్ష
View Image జిల్లా కలెక్టరు పల్లె ప్రగతి పనులు మరియు ధరణి పోర్టల్ రిజిస్ట్రేషన్లపై సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు మరియు బిర్కూర్ మరియు నస్రుల్లాబాద్ మండలాలలో రైస్ మిల్లులను సందర్శించారు .
బిర్కూర్ మరియు నస్రుల్లాబాద్ మండలాలలో జిల్లా కలెక్టరు సమీక్ష
View Image జిల్లా కలెక్టరు పల్లె ప్రగతి పనులు మరియు ధరణి పోర్టల్ రిజిస్ట్రేషన్లపై సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు మరియు బిర్కూర్ మరియు నస్రుల్లాబాద్ మండలాలలో రైస్ మిల్లులను సందర్శించారు .
బిర్కూర్ మరియు నస్రుల్లాబాద్ మండలాలలో జిల్లా కలెక్టరు సమీక్ష
View Image జిల్లా కలెక్టరు పల్లె ప్రగతి పనులు మరియు ధరణి పోర్టల్ రిజిస్ట్రేషన్లపై సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు మరియు బిర్కూర్ మరియు నస్రుల్లాబాద్ మండలాలలో రైస్ మిల్లులను సందర్శించారు .
బిర్కూర్ మరియు నస్రుల్లాబాద్ మండలాలలో జిల్లా కలెక్టరు సమీక్ష
View Image జిల్లా కలెక్టరు పల్లె ప్రగతి పనులు మరియు ధరణి పోర్టల్ రిజిస్ట్రేషన్లపై సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు మరియు బిర్కూర్ మరియు నస్రుల్లాబాద్ మండలాలలో రైస్ మిల్లులను సందర్శించారు .