ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్లు, జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య అధికారులతో సెల్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా జిల్లాల వారీగా కరోనాపై తీసుకుంటున్న చర్యలను రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గారు సమీక్షించారు.

జిల్లా కలెక్టర్లు, జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య అధికారులతో సెల్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా జిల్లాల వారీగా కరోనాపై తీసుకుంటున్న చర్యలను రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గారు సమీక్షించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్లు, జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య అధికారులతో సెల్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా జిల్లాల వారీగా కరోనాపై తీసుకుంటున్న చర్యలను రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గారు సమీక్షించారు.
జిల్లా కలెక్టర్లు, జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య అధికారులతో సెల్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా జిల్లాల వారీగా కరోనాపై తీసుకుంటున్న చర్యలను రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గారు సమీక్షించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్లు, జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య అధికారులతో సెల్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా జిల్లాల వారీగా కరోనాపై తీసుకుంటున్న చర్యలను రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గారు సమీక్షించారు.
జిల్లా కలెక్టర్లు, జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య అధికారులతో సెల్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా జిల్లాల వారీగా కరోనాపై తీసుకుంటున్న చర్యలను రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గారు సమీక్షించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్లు, జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య అధికారులతో సెల్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా జిల్లాల వారీగా కరోనాపై తీసుకుంటున్న చర్యలను రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గారు సమీక్షించారు.