ముగించు

రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల కమిషనర్ వి. అనిల్ కుమార్ & జిల్లా కలెక్టర్ గారు జనహిత భవన్‌లో వరి సమీక్షా సమావేశాన్ని ‌సమీక్షించారు.

వరి సమీక్ష సమావేశం.
View Image పౌర సరఫరాల కమిషనర్ వి. అనిల్ కుమార్ & జిల్లా కలెక్టర్ గారు జనహిత భవన్‌లో వరి సమీక్షా సమావేశాన్ని ‌సమీక్షించారు.
వరి సమీక్ష సమావేశం.
View Image పౌర సరఫరాల కమిషనర్ వి. అనిల్ కుమార్ & జిల్లా కలెక్టర్ గారు జనహిత భవన్‌లో వరి సమీక్షా సమావేశాన్ని ‌సమీక్షించారు.
వరి సమీక్ష సమావేశం.
View Image పౌర సరఫరాల కమిషనర్ వి. అనిల్ కుమార్ & జిల్లా కలెక్టర్ గారు జనహిత భవన్‌లో వరి సమీక్షా సమావేశాన్ని ‌సమీక్షించారు.
వరి సమీక్ష సమావేశం.
View Image పౌర సరఫరాల కమిషనర్ వి. అనిల్ కుమార్ & జిల్లా కలెక్టర్ గారు జనహిత భవన్‌లో వరి సమీక్షా సమావేశాన్ని ‌సమీక్షించారు.
వరి సమీక్ష సమావేశం.
View Image పౌర సరఫరాల కమిషనర్ వి. అనిల్ కుమార్ & జిల్లా కలెక్టర్ గారు జనహిత భవన్‌లో వరి సమీక్షా సమావేశాన్ని ‌సమీక్షించారు.
వరి సమీక్ష సమావేశం.
View Image పౌర సరఫరాల కమిషనర్ వి. అనిల్ కుమార్ & జిల్లా కలెక్టర్ గారు జనహిత భవన్‌లో వరి సమీక్షా సమావేశాన్ని ‌సమీక్షించారు.